حاکمیت شرکتی
گزارشگری پایداری:
 حقوق و مزایای مدیران :
            حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای موظف هیات مدیره شرکت صنعتی نیرو محرکه، طبق قوانین و در چارچوب ضوابط مشخص و مصوب ابلاغ شده پس از تصویب هیئت مدیره ، پرداخت می گردد 
 
ارزیابی عملکرد:
ارزیابی، سنجش و مستندسازی عملکرد مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها :
با هدف ارزیابی عملکرد و ارتقاء بهره وری مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای زیر مجموعه،  عملکرد شرکتها به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:
  •  ارزیابی عملکرد سالانه (مجامع سالیانه)
  • ارزیابی عملکرد و کنترل بودجه ای ادواری (در مقاطع 3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه)
ارزیابی، سنجش و مستندسازی اثر بخشی تصمیمات هیات مدیره شرکت ها:
با توجه به وظایف هیات مدیره و در راستای الزامات قانون تجارت، اساسنامه شرکتها و دستورالعمل حاکمیت شرکتی، ضوابط و نحوه تشکیل جلسات به کلیه شرکتهای زیر مجموعه ابلاغ شده و رعایت آن به صورت مستمر مورد پایش قرار می گیرد. 

سایر رویه های حاکمیت شرکتی:
ابلاغ ماموریت و وظایف مدیران شرکتهای زیر مجموعه:
در راستای الزامات قانون تجارت، اساسنامه، ضوابط و تکالیف مجمعی شرکت صنعتی نیرومحرکه، "ماموریت ها، وظایف قانونی و رویه های حاکمیت شرکتی" با هدف شفافیت، حفظ حقوق سهامداران و ذینفعان، مسئولیت پذیری و پاسخگویی هیئت مدیره و حصول اطمینان از تداوم فعالیت، تدوین وبه کلیه شرکتهای زیر مجموعه ابلاغ می گردد.
ابلاغ رویه های حاکمیت شرکتی به شرکتهای زیرمجموعه :
در راستای ایجاد وحدت رویه در شرکتهای زیر مجموعه و حصول اطمینان از رعایت اصول حاکمیت شرکتی،  موارد ذیل به شرکتها ابلاغ گردیده است:
  •         ضوابط تشکیل کمیته و واحد حسابرسی داخلی
  •         ضوابط تشکیل کمیته ریسک
  •         سیاست ها و ضوابط تدوین بودجه سالیانه
  •         ضوابط برگزاری مطلوب مجامع عمومی سالیانه
  •         و ... 
 
Powered by DorsaPortal