تقدیرنامه ها
1-استاندارد IATF 16949 از شرکت TUV NORD آلمان
2-استاندارد ISO 14001 از شرکت TUV NORDآلمان
3- استاندارد ISO 18001 از شرکت TUV NORD آلمان
4- استاندارد ISO/IEC 17025 (گواهینامه صلاحیت آزمایشگاه)
5- گرید B شرکت ساپکو مطابق استاندارد SSR2
گواهینامه ها
گواهینامه ها
1396/03/10
 • ISO 14001ISO 14001
  ISO 14001
 • OHSAS 18001OHSAS 18001
  OHSAS 18001
 • ISO IEC 17025ISO IEC 17025
  ISO IEC 17025
 • IATF 16949IATF 16949
  IATF 16949
 • استاندارد (1)18001استاندارد (1)18001
  استاندارد (1)18001
 • استاندارد (2)18001استاندارد (2)18001
  استاندارد (2)18001
 • استاندارد (1)14001استاندارد (1)14001
  استاندارد (1)14001
 • استاندارد (2)14001استاندارد (2)14001
  استاندارد (2)14001
 • استاندارد (1)16949استاندارد (1)16949
  استاندارد (1)16949
 • استاندارد(2)16949استاندارد(2)16949
  استاندارد(2)16949
 • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاهگواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه
  گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه
 • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه(1)گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه(1)
  گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه(1)
 • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه(2)گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه(2)
  گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه(2)
 • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه(3)گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه(3)
  گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه(3)
 • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه(4)گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه(4)
  گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه(4)
 • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه(5)گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه(5)
  گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه(5)
Powered by DorsaPortal