معاونین
مهندس رحمانقلی یگانه مرد
قائم مقام اجرایی
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : r.yeganehmard@nmir.com
آدرس : شریعتی - ابتدای خواجه عبدالله انصاری - شماره 176
نمابر : 22866029-021
تلفن : 4-22887860-021
مهندس مجید یحیائی
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.yahyai@nmir.com
آدرس : شریعتی - ابتدای خواجه عبدالله انصاری - شماره 176
نمابر : 22866029-021
تلفن : 4-22887860-021
مهندس محمد حاجی علی اصغری
معاون مهندسی
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.asghari@nmir.com
آدرس : شریعتی - ابتدای خواجه عبدالله انصاری - شماره 176
نمابر : 22866029-021
تلفن : 4-22887860-021
مهندس عباس کاشی
معاون کیفیت
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : a.kashi@nmir.com
آدرس : شریعتی - ابتدای خواجه عبدالله انصاری - شماره 176
نمابر : 22866029-021
تلفن : 4-22887860-021
مجید هادیان
معاون سرمایه های انسانی
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.hadian@nmir.com
آدرس : شریعتی - ابتدای خواجه عبدالله انصاری - شماره 176
نمابر : 22866029-021
تلفن : 4-22887860-021
امیر چگینی
معاون مالی و اقتصادی
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : a.chegini@nmir.com
آدرس : شریعتی - ابتدای خواجه عبدالله انصاری - شماره 176
نمابر : 22866029-021
تلفن : 4-22887860-021
دکتر یحیی صمدی مقدم
معاون برنامه ریزی و لجستیک
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : y.samadimoghadam@nmir.com
آدرس : شریعتی - ابتدای خواجه عبدالله انصاری - شماره 176
نمابر : 22866029-021
تلفن : 4-22887860-021
مهندس امیر بهشاد صادقیان
معاون راهبرد و توسعه
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : ab.sadeghian@nmir.com
آدرس : شریعتی - ابتدای خواجه عبدالله انصاری - شماره 176
نمابر : 22866029-021
تلفن : 4-22887860-021
مهندس علیرضا کهن پور
معاون تامین و بازگانی
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : a.kohanpour@nmir.com
آدرس : شریعتی - ابتدای خواجه عبدالله انصاری - شماره 176
نمابر : 22866029-021
تلفن : 4-22887860-021
علیرضا جوانی طلب
مدیر امور حقوقی و قراردادها
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : a.javanitalab@nmir.com
آدرس : شریعتی - ابتدای خواجه عبدالله انصاری - شماره 176
نمابر : 22866029-021
تلفن : 4-22887860-021
مهدی مهدی آبادی
مدیر حراست
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.mahdiabadi@nmir.com
آدرس : شریعتی - ابتدای خواجه عبدالله انصاری - شماره 176
نمابر : 22866029-021
تلفن : 4-22887860-021
مرتضی یغمائیان
مدیر حسابرسی داخلی
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : m.yaghmaian@nmir.com
آدرس : شریعتی - ابتدای خواجه عبدالله انصاری - شماره 176
نمابر : 22866029-021
تلفن : 4-22887860-021
مهندس حسن تابش
رئیس مرکز علمی کاربردی
شرکت صنعتی نیرو محرکه
آدرس پست الکترونیکی : h.tabesh@nmir.com
آدرس : شریعتی - ابتدای خواجه عبدالله انصاری - شماره 176
نمابر : 22866029-021
تلفن : 4-22887860-021
Powered by DorsaPortal