مدیران
نام:فرزاد
نام خانوادگی:رمضانپور دریاسری
سمت:مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی
تلفن:32233811-028
ایمیل:f.ramezanpoue@nmir.com
نام:مهدی
نام خانوادگی:ابراهیمی
سمت:مدیر مهندسی پوسته ای ، ماهک و هوزینگ
تلفن:32233811-028
ایمیل:m.ebrahimi@nmir.com
نام:علی صمد
نام خانوادگی: بختیاری
سمت: مدیرآزمایشگاه
تلفن: 32232811-028
ایمیل:a.bakhtiyari@nmir.com
نام:محمود
نام خانوادگی:مدنی
سمت:مدیر مهندسی دنده ای و محوری
تلفن:32233811-028
ایمیل:m.madani@nmir.com
نام:محمد
نام خانوادگی:مشایخی نیا
سمت:مدیرقطعات دنده ای و محوری2
تلفن: 3221414-028
ایمیل:mr_mashayekhiniya@nmir.com
نام:مصطفی
نام خانوادگی:گرجی دوز
سمت:مدیر کیفیت قطعات پوسته ای، ماهکها و قطعات نهایی
تلفن:32233811-028
ایمیل:m.gorji@nmir.com
نام:حمید
نام خانوادگی:معمارباشی
سمت:مدیر تدارکات داخلی
تلفن:32233811-028
ایمیل:h.memarbashi@nmir.com
نام:حمید
نام خانوادگی:یزدی
سمت:مدیر مهندسی صنایع
تلفن:32233811-028
ایمیل:h.yazdi@nmir.com
نام:رضا
نام خانوادگی:عبدالمطلبی
سمت:مدیر پشتیبانی و دانشجویی
تلفن:32233811-028
ایمیل:r.abdolmotalebi@nmir.com
نام:حسن
نام خانوادگی:عوبیدی
سمت:مدیر تدارکات خارجی
تلفن:49101210-021
ایمیل:Obeidi@nmir.com
نام:مهدی
نام خانوادگی:تقی پور
سمت:مدیر انبارها و لجستیک
تلفن:32233811-028
ایمیل: m.taghipour@nmir.com
نام:مصطفی
نام خانوادگی:دیندارمهربان
سمت:مدیر اداری و رفاه
تلفن:32233811-028
ایمیل:m.dindar@nmir.com
نام:شهرام
نام خانوادگی:کاتبی
سمت:مدیر نگهداری و تعمیرات پوسته ای، ماهک و مونتاژ
تلفن:32233811-028
ایمیل:sh.katebi@nmir.com
نام:بیتا
نام خانوادگی:منتظری
سمت:مدیر حسابداری و مالی
تلفن:49101310-021
ایمیل:b.montazeri@nmir.com
نام:احسان
نام خانوادگی:قربانی
سمت:مدیر انرژی و خدمات فنی
تلفن:32233811-028
ایمیل:e.ghorbani@nmir.com
نام:محمدرضا
نام خانوادگی:خانزاده
سمت:مدیر ساخت تجهیزات و ماشین سازی
تلفن:32233811-028
ایمیل:mr.khanzadeh@nmir.com
نام:علی اکبر
نام خانوادگی:کاشی
سمت:مدیر آموزشی
تلفن:32233811-028
ایمیل:a.kashi@nmir.com
نام:محمد
نام خانوادگی:سهراب بیگی
سمت:مدیر ایمنی ، سلامت و زیست محیطی
تلفن:32233811-028
ایمیل:m.sohrabbeygi@nmir.com
نام:سید علی
نام خانوادگی:ابوترابی
سمت:مدیر کیفیت قطعات دنده ای و محوری
تلفن:32233811-028
ایمیل:a.abotorabi@nmir.com
نام:مرتضی
نام خانوادگی:خیرخواه گیلده
سمت:مدیر تضمین کیفیت
تلفن:32233811-028
ایمیل:m.kheirkhah@nmir.com
نام:محمدرضا
نام خانوادگی:صالحی
سمت:مدیر نگهداری و تعمیرات دنده ای و محوری
تلفن:32233811-028
ایمیل:mr.salehi@nmir.com
نام:میرناصر
نام خانوادگی:رئوفی
سمت:مدیر تولید دنده ای و محوری 1
تلفن:32233811-028
ایمیل: n.raofi@nmir.com
نام:رضا
نام خانوادگی:ذوالقدر
سمت:مدیر طرح و برنامه
تلفن:32233811-028
ایمیل: r.zolghadr@nmir.com
نام:حسین
نام خانوادگی:یزدی
سمت:مدیر تولید پوسته ای، ماهک
تلفن:32233811-028
ایمیل:h.yazdi@nmir.com
نام:مهدی
نام خانوادگی:نعمتی ترزنق
سمت:مدیر برنامه ریزی مواد و تولید
تلفن:32233811-028
ایمیل:m.nemati@nmir.com
نام:ابوالفضل
نام خانوادگی:محمدزکی
سمت:مدیر بازاریابی، فروش و صادرات
تلفن:49101000-021
ایمیل:a.mohamadzaki@nmir.com
نام:امیدعلی
نام خانوادگی:انصاری
سمت:جانشین معاونت برنامه ریزی و توسعه
تلفن:32233811-028
ایمیل:Oa_ansari@nmir.com
نام:آرش
نام خانوادگی:حسن زاده
سمت:مدیر تامین داخلی قطعات تولیدی
تلفن:49101230-021
ایمیل:a.hasanzadeh@nmir.com
Powered by DorsaPortal