مدیران
مدیران
نام:فرزاد
نام خانوادگی:رمضانپور دریاسری
سمت:مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی
تلفن:32233811-028
ایمیل:f.ramezanpoue@nmir.com
نام:مهدی
نام خانوادگی:ابراهیمی
سمت:مدیر مهندسی پوسته ای ، ماهک و هوزینگ
تلفن:32233811-028
ایمیل:m.ebrahimi@nmir.com
نام:چنگیز
نام خانوادگی:رحیمی نژاد گلنگشی
سمت:مدیر تولید
تلفن:32233811-028
ایمیل:ch.rahiminezhad@nmir.com
نام:محمود
نام خانوادگی:مدنی
سمت:مدیر مهندسی دنده ای و محوری
تلفن:32233811-028
ایمیل:m.madani@nmir.com
نام:حمیدرضا
نام خانوادگی:قدمشاه
سمت:مدیر مونتاژ
تلفن:32233811-028
ایمیل:hr.ghadamshah@nmir.com
نام:مصطفی
نام خانوادگی:گرجی دوز
سمت:مدیر کیفیت قطعات پوسته ای، ماهکها و قطعات نهایی
تلفن:32233811-028
ایمیل:m.gorji@nmir.com
نام:حمید
نام خانوادگی:معمارباشی
سمت:مدیر تدارکات داخلی
تلفن:32233811-028
ایمیل:h.memarbashi@nmir.com
نام:مسعود
نام خانوادگی:ذوالقدر
سمت:مدیر کیفیت محصول و خدمات پس از فروش
تلفن:32233811-028
ایمیل:m.zolghadr@nmir.com
نام:حمید
نام خانوادگی:یزدی
سمت:مدیر مهندسی صنایع
تلفن:32233811-028
ایمیل:h.yazdi@nmir.com
نام:رضا
نام خانوادگی:عبدالمطلبی
سمت:مدیر پشتیبانی و دانشجویی
تلفن:32233811-028
ایمیل:r.abdolmotalebi@nmir.com
نام:حسن
نام خانوادگی:عوبیدی
سمت:مدیر تدارکات خارجی
تلفن:49101210-021
ایمیل:h.obeydi@nmir.com
نام:امیدعلی
نام خانوادگی:انصاری
سمت:مدیر انبارها و لجستیک
تلفن:32233811-028
ایمیل:oa.ansari@nmir.com
نام:سیامک
نام خانوادگی:قربانی مقانکی
سمت:مدیر بازاریابی،فروش و صادرات
تلفن:49101250-021
ایمیل:s.ghorbani@nmir.com
نام:شهرام
نام خانوادگی:کاتبی
سمت:مدیر نگهداری و تعمیرات پوسته ای، ماهک و مونتاژ
تلفن:32233811-028
ایمیل:sh.katebi@nmir.com
نام:محمدرضا
نام خانوادگی:یوسفی
سمت:مدیر تحقیق و توسعه و مهندسی محصول
تلفن:32233811-028
ایمیل:mr.yousefi@nmir.com
نام:احسان
نام خانوادگی:قربانی
سمت:مدیر انرژی و خدمات فنی
تلفن:32233811-028
ایمیل:e.ghorbani@nmir.com
نام:محمدرضا
نام خانوادگی:خانزاده
سمت:مدیر ساخت تجهیزات و ماشین سازی
تلفن:32233811-028
ایمیل:mr.khanzadeh@nmir.com
نام:علی اکبر
نام خانوادگی:کاشی
سمت:مدیر آموزشی
تلفن:32233811-028
ایمیل:a.kashi@nmir.com
نام:محمد
نام خانوادگی:سهراب بیگی
سمت:مدیر ایمنی ، سلامت و زیست محیطی
تلفن:32233811-028
ایمیل:m.sohrabbeygi@nmir.com
نام:سیامک
نام خانوادگی:قربانی
سمت:مدیر تامین داخلی قطعات تولیدی
تلفن:49101250-021
ایمیل: S.ghorbani@nmir.com
نام:مرتضی
نام خانوادگی:خیرخواه گیلده
سمت:مدیر ارزیابی و توسعه سیستم های مدیریت
تلفن:32233811-028
ایمیل:m.kheirkhah@nmir.com
نام:محمدرضا
نام خانوادگی:صالحی
سمت:مدیر نگهداری و تعمیرات دنده ای و محوری
تلفن:32233811-028
ایمیل:mr.salehi@nmir.com
نام:میرناصر
نام خانوادگی:رئوفی
سمت:مدیر تولید دنده ای و محوری 1
تلفن:32233811-028
ایمیل: n.raofi@nmir.com
نام:رضا
نام خانوادگی:ذوالقدر
سمت:مدیر طرح و برنامه
تلفن:32233811-028
ایمیل: r.zolghadr@nmir.com
نام:حسین
نام خانوادگی:یزدی
سمت:مدیر تولید پوسته ای، ماهک
تلفن:32233811-028
ایمیل:h.yazdi@nmir.com
نام:مهدی
نام خانوادگی:نعمتی ترزنق
سمت:مدیر برنامه ریزی مواد و تولید
تلفن:32233811-028
ایمیل:m.nemati@nmir.com
نام:سیدعلی
نام خانوادگی:ابوترابی
سمت:مدیر کیفیت قطعات دنده ای و محوری
تلفن:32233811-028
ایمیل:a.abotorabi@nmir.com
نام:شهرام
نام خانوادگی:باباقصابها
سمت:مدیر فناوری اطلاعات
تلفن:32233811-028
ایمیل:sh.babaghasabha@nmir.com
نام:مصطفی
نام خانوادگی:دیندار مهربان
سمت:مدیر اداری و رفاه
تلفن:32233811-028
ایمیل:m.dindar@nmir.com
نام:عباس
نام خانوادگی:سلیمان نژاد چناری
سمت:مدیر پژوهش و مطالعات کاربردی مدیریت
تلفن:49101410-021
ایمیل:a.soleymannejad@nmir.com
نام:مجید
نام خانوادگی:منوچهریان
سمت:مدیر مالی
تلفن:49101310-021
ایمیل:m.manoochehrian@nmir.com
نام:محمد
نام خانوادگی:مشایخی نیا
سمت:مدیرقطعات دنده ای و محوری2
تلفن: 3221414-028
ایمیل: mr_mashayekhiniya@nmir.com
نام:علی صمد
نام خانوادگی: بختیاری
سمت: مدیرآزمایشگاه
تلفن: 32232811-028
ایمیل:a.bakhtiyari@nmir.com
Powered by DorsaPortal